De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

  • Werkzaam bij een werkgever gevestigd in Haaglanden/Rijnland.
  • Nu minimaal drie dagen per week met de auto reizend in het woon-werkverkeer.
  • Uw werkgever moet enthousiast zijn en bereid het project te faciliteren (communicatie/werving deelnemers, controle, en na het project indien mogelijk bereid zijn het ov (deels) te blijven vergoeden voor bij enthousiaste deelnemer).
  • Je werkgever is of wordt convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

Deelnamevoorwaarden ov-probeerpas

(versie 27.06.18-DEF)

De doelstelling van het ov project Probeerheteens! is te bezien welke stimulerings- maatregelen er mogelijk zijn om mensen meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt daartoe samen met werkgevers en geïnteresseerde werknemers. Bij deelname aan dit ov project zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
A. Werkgever is of wordt convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.
B. U reist normaal gesproken gedurende minimaal drie dagen per week met de auto naar het werk.
C. U geeft door aanmelding in dit project aan hoeveel dagen in een week u gebruik zal gaan maken van het openbaar vervoer voor uitsluitend uw woon-werkverkeer.
D. U ontvangt voor het aantal dagen dat u van het openbaar vervoer gebruik gaat maken, een door De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter beschikking te stellen ov-chipkaart. De ov-chipkaart is door Metropoolregio Rotterdam Den Haag reeds voorzien van een toereikend saldo. Aanvulling van dit saldo door u is nooit nodig.
E. De ov-chipkaart en het daarop geplaatste saldo blijft te allen tijde eigendom van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij gaan nooit over tot restitutie van saldo als u zelf saldo op de kaart heeft gezet.
F. Uw kaart is persoonsgebonden en vertegenwoordigt een substantiële waarde. U meldt diefstal of verlies van de kaart direct bij de klantenservice (088 – 934 34 01)
G. Met het door De Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan u kosteloos ter beschikking stellen van een ov chipkaart met saldo, geeft u De Metropoolregio Rotterdam Den Haag expliciet toestemming om uw reisgedrag gedurende de actieperiode te monitoren. Daarbij garandeert De Metropoolregio Rotterdam Den Haag uw privacy: informatie over reisgedrag zal uitsluitend vastgelegd worden op het niveau van gebruikte ov stations, de data zal alleen gebruikt worden voor deze pilot en de data zal nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.
H. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag behoudt zich het recht voor om alle kosten die buiten de afspraken/voorwaarden door de deelnemers gemaakt worden op de deelnemer te verhalen dan wel in rekening te brengen.
I. Het gebruik kunnen maken van de OV-fiets wordt, afhankelijk van de woon- werkreis, voor sommige deelnemers aan hun ov-chipkaart toegevoegd. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die u na voorlegging separaat dient te accepteren.
J. Aan het einde van de pilot waarin u deelneemt, bent u verplicht de ov-chipkaart binnen 5 werkdagen retour te zenden aan De Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hiervoor zal u, tegen het einde van pilot, een enveloppe met antwoordnummer ontvangen.

Privacyreglement van kaartaanbieder ‘Wij Mobiliteit’

A. MRDH heeft voor de levering van de ov-probeerkaart ‘Wij Mobiliteit’ ingeschakeld. Wij Mobiliteit verzamelt en beheert uw persoonsgegevens.
B. Wij Mobiliteit gaat met zorg om met uw persoonsgegevens en beschermt uw privacy conform de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
C. Wij Mobiliteit verzamelt de gegevens die u invult in de vragenlijsten/enquêtes en de gegevens die worden verzameld doordat u de ov-chipkaart gebruikt. Uit deze gegevens tezamen halen wij de grote lijnen en leerervaringen. Deze grote lijnen en leerervaringen zullen wij met u delen.
D. Gegevens die herleidbaar zijn tot personen delen wij niet met derden. Rapportage van reis- en enquêtegegevens aan derden vindt geanonimiseerd plaats dat zij niet herleidbaar zijn tot personen.
E. U verstrekt Wij Mobiliteit expliciet het recht om persoonsgegevens aan Trans Link Systems, als verwerker van deze gegevens, te verstrekken, ten behoeve van de vervaardiging van een ov-chipkaart. De zakelijke ov-chipkaart is namelijk door Kaartaanbieder, op basis van een overeenkomst tussen Kaartaanbieder en Trans Link Systems, uitgegeven.
F. U verstrekt aan Wij Mobiliteit expliciet het recht om (1) reis- en gebruikstransacties (inclusief halte- en stations-informatie) en (2) service en verkooptransacties, gemaakt met een Kaart van Trans Link Systems als verwerker van deze gegevens te ontvangen.
G. U geeft Wij Mobiliteit die de Kaart voor u heeft aangevraagd het recht om uw reis- en gebruikstransacties (inclusief halte- en stations informatie) en service en verkooptransacties, gemaakt met een Kaart in te zien en te verwerken.
H. Het volledige privacyreglement van kaartaanbieder ‘Wij Mobiliteit’ kunt u hier vinden.

 

De vertaling wordt verleend als aanvullende dienst.

Aan de vertaling zijn dan ook geen rechten te ontlenen.

Het Nederlandse document blijft bepalend.

Terms and Conditions Try-Out Pass

The aim of the “Probeerheteens” campaign is to find out what measures can be taken to stimulate the use of public transport. The cities and surrounding areas of Rotterdam and The Hague are working together on this campaign with interested employees and employers from the region. The following terms and conditions apply to participants.
A. Currently you are travelling to and from work by car at least 3 times a week.
B. By participating in this campaign you will need to reveal how many days you will be travelling to and from work by public transport.
C. Metropoolregio Rotterdam Den Haag will issue you with a public transport pass for the days you travel to and from work. The pass will be loaded with sufficient funds for the route indicated and therefor you will not need to top it up.
D. The public transport pass including balance will at all times remain property of Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
E. The public transport pass is linked to your name and is worth a substantial amount. If the pass has been stolen or lost please report immediately to customer service on number 088 – 934 34 01.
F. By agreeing to the terms and conditions and using the public transport pass made available by Metropool Rotterdam Den Haag, your journeys will be monitored. Metropool Rotterdam Den Haag will guarantee your details are kept safe and only information from the routes used will be gathered. This information will only be used for the pilot and shall never be passed on to third parties.
G. Metropool Rotterdam Den Haag will charge all additional costs made with the public transport pass to the user of the pass.
H. Some users will be able to access the public transport bikes (OV-fiets) depending on the selected route to and from work. Specific terms and conditions will need to be accepted.
I. You will be requested to return the pass to Metropool Rotterdam Den Haag within 5 days after the trial period has finished.

Privacy regulations pass provider “Wij Mobiliteit”
A. MRDH has enabled ‘Wij Mobiliteit’ to provide the public transport pass for this campaign. Wij Mobiliteit will gather and manage your personal information.
B. Wij Mobiliteit will guarantee the protection of your personal information according to the requirements set up by the data protection act.
C. Wij Mobiliteit gathers information filled out by you in the questionnaires and from your journey to and from work. This information is used to improve the campaign and will be shared with you.
D. Your personal information will not be shared with third parties. Rapports and conclusions from your travels and answers from the questionnaires will be used anonymous and will be non traceable.
E. You agree for Wij Mobiliteit to provide your personal details to Trans Link Systems who set up the public transport pass.
F. You explicitly agree for Wij Mobiliteit to check and receive (1) journey and user transactions (including station information) and (2) service and sales transactions made with the Trans Link Systems pass.
G. You agree for Wij Mobiliteit to process journey and user transactions (including station information) and service and sales transactions made with the Trans Link Systems pass.